Privredno društvo Gi Group d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Gi Group) vodi računa o Vašoj privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL) u obavezi smo da Vam pružimo informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Ovo obavještenje definiše koje lične podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom osnovu i svrsi namjeravane obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumijeva sledeće:

  • ime i prezime;
  • adresa prebivališta;
  • JMBG;
  • e-mail adresa;
  • broj telefona.

PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak, registrovanjem u našu bazu podataka putem sajta i/ili na osnovu ugovora zaključenog sa Vama.

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva.

Odbijanjem davanja neophodnih podataka nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo naše usluge.

NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

SVRHA OBRADE PODATAKA

Podaci će biti obrađivani od strane Gi Group radi komunikacije sa Vama u cilju pronalaženja adekvatnog posla za Vas, da bismo Vam omogućili da adekvatno koristite naše usluge regrutacije & selekcije i usluge HR konsaltinga & treninga, da bismo Vam slali druge informacije od značaja za Vas a u vezi sa svrhom našeg poslovanja, kao i u funkcionalne svrhe za naše aktivnosti kao što su istraživanje tržišta, ekonomska analizu i statistika.

Prikupljaju se samo neophodni podaci vezani za poslovanje i informisanje u skladu sa pozitivnim propisima, poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahtjeva drugačije.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Podaci se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

PRENOS PODATAKA

U svojstvu svrhe obrade podataka Vaši podaci mogu biti prenijeti i trećim licima, kao što su povezana pravna lica koja posluju u okviru Gi Group grupacije u inostranstvu, kao i druga pravna lica sa kojima Gi Group ima zaključene poslovne ugovore kako na teritoriji Crne Gore tako i u inostranstu.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke u okviru Gi Group grupacije ili trećim licima kako na teritoriji Crne Gore tako i vani, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama ZZPL i uz Vašu prethodnu saglasnost.

VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Pravo na pristup – imate pravo da od Gi Group zahtijevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Gi Group zahtijevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod Gi Group ako osporavate tačnost podataka, ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju podataka, i u drugim slučajevima predviđenim ZZPL.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Gi Group primite lične podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Gi Group, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Gi Group na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Rukovaocu zbirke ličnih podataka ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba ZZPL.

MJERE ZAŠTITE

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i trudimo se da obrađujemo samo neophodne podatke o ličnosti.

Gi Group primjenjuje sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi osigurao da se obrada ličnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa ZZPL.

Mjere zaštite imaju za cilj obezbeđivanje djelotvorne primjene načela zaštite podataka o ličnosti kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani ZZPL, i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlašćenog korišćenja, gubitka ili objavljivanja ličnih podataka.

Samo ovlašćeni saradnici i zaposleni Gi Group imaju uvid u Vaše podatke i smeju ih koristiti isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

IZMJENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Gi Group zadržava pravo da izvrši izmjene i dopune Politike privatnosti.

Poslednji datum izmjena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne strane.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Lice za zaštitu podataka o ličnosti – obrađivač je Iva Vukotić čiji kontakt podaci su:

Email:                                     iva.vukotic@gigroup.com

Telefon:                                  +38267201184

Naziv i adresa kompanije:  Gi Group d.o.o. Podgorica.

KONTAKT

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i obradom Vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office.mne@gigroup.com.

Korišćenje usluga našeg website i obrada ličnih podataka nije namijenjena licima mlađim od 15 godina.