Želimo da kroz naše usluge doprinesemo, kao ključni igrač na globalnom planu, razvoju tržišta rada i širenju svijesti o ličnoj i društvenoj vrijednosti rada.

 

Vrijednosti

Misija kompanije je bila polazna tačka za definisanje 6 ključnih vrijednosti grupe. Poslovanje svakog pojedinca i svake kompanije članice Gi Grupe zasnovano je na setu vrijednosti koje su u skladu sa našim pristupom tržištu rada i društvu u kom poslujemo.


Gi Group posmatra rad kao način da se pojedinci ostvare kao ljudi, da realizuju svoje želje i da učestvuju u kreiranju šire „dobrobiti“ koja će biti održiva i u budućnosti. Zbog toga je poslovanje Gi Grupe usmjereno na kreiranje mogućnosti za zaposlenje koje omogućavaju pojedincima da ostvare budućnost koja odgovara njihovim potrebama i očekivanjima, a koja je u skladu sa principima jednakosti, nepristrasnosti, zaštite ličnog dostojanstva i sigurnosti, a protiv svih oblika diskriminacije i kršenja propisa.

Gi Group je svjesna javne i socijalne uloge koju ima u svom društvenom okruženju. Kao multinacionalna kompanija koja se bavi zapošljavanjem, u prilici smo da ostvarimo uticaj na uspostavljanje novih i boljih pravila za razvoj tržišta i lokalnih zajednica koristeći naše globalne najbolje prakse. Dobrobit ljudi sa kojima sarađujemo dio je i individualne odgovornosti naših zaposlenih. Stoga se od svih naših zaposlenih očekuje da preuzmu odgovornost za podržavanje:

  • univerzalno prepoznatih ljudskih prava, kao i njihovu aktivnu zaštitu;
  • zakona zemalja u kojima grupa posluje, odupirući se svim oblicima zloupotrebe i korupcije;
  • propisa koji regulišu sigurnost i zdravlje na radu, šireći tu kulturu i primjenjujući najefektivnije preventivne mjere;
  • očuvanja životne sredine kroz sprovođenje najnovijih inicijativa, tehnologija i praksi usmjerenih na njenu zaštitu.

Gi Group vjeruje da jedini validan način za naše članice i zaposlene da ispune svoju profesionalnu misiju predstavlja obavljanje zadataka sa visokim stepenom brige i pažnje. Posao mora biti obavljen kvalitetno, kako zbog njih samih, tako i zbog onih kojima je namijenjen. U tom kontekstu, principi na kojima su bazirane aktivnosti Gi Grupe su predstavljeni kroz dualne prioritete:

  • naši klijenti – uključujući i kompanije i kandidate – zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba kroz naše usluge i alate koji nude efektivna, ciljana i trajna rješenja koja kreiraju dodatnu vrijednost;
  • naši ljudi – osnaživanje prepoznavanja njihovih vrijednosti, kao i svijesti o važnosti koju posao ima za njih, pružajući im podršku uz uvjerenje da kompanija može igrati značajnu edukativnu ulogu u njihovim životima.

Gi Group vjeruje da je sposobnost kompanije da održi svoj status i učešće na tržištu nužan uslov za profitabilno i zdravo poslovanje, kao i za zadovoljavanje potreba i postizanje ciljeva njenih interesnih grupa. Kompanija mora da kombinuje kontinuitet u poslovanju sa odličnom uslugom, ali ovo ne treba da bude krajnji cilj svih aktivnosti, već sredstvo za promovisanje organizacije, njenih zaposlenih, kao i ekonomskog i društvenog okruženja u kojima kompanija posluje. Ovome treba težiti uz apsolutno poštovanje zakona i u skladu sa principima slobodne, regulisane i fer konkurencije.

Gi Group veruje da kontinuirano učenje i podsticanje inovacija predstavljaju neophodne uslove za bolji učinak i postizanje kontinuiteta u poslovanju. Kreiranje novih rešenja koja su prilagođena promjenama u ekonomskim i društvenim uslovima donose korist svim interesnim grupama. Štaviše, zaposleni u Gi Grupi smatraju da oni treba da služe svom okruženju, a ne obratno. Zbog toga su na raspolaganju kandidatima, kompanijama i institucijama, dijeleći sa njima svoju ekspertizu kroz profesionalan pristup u svom svakodnevnom radu.

Gi Group veruje da su ljudi ključna snaga svake organizacije. Mi razumijemo i poštujemo važnost dobrog balansa između poslovnog i privatnog života, kao i to da su timski rad i potpuna uključenost u misiju kompanije od presudnog značaja. Kada vjerujemo da su kompanijske vrijednosti i misija u skladu sa našom ličnom vizijom posla, to predstavlja preduslov za prelazak iz pasivne u proaktivnu ulogu. Od svakoga u Gi Grupi se očekuje da uspostavi pozitivan odnos sa svojim kolegama i menadžerima, da sa njima razmjenjuje mišljenja o uslovima rada i daje predloge za poboljšanje kompanijskih proizvoda i procesa koji kreiraju dodatnu vrijdnost za sve uključene strane. Razmjena mišljenja mora da karakteriše ne samo odnose između kolega, već i odnose sa svim interesnim grupama, pri čemu se moraju održati dostojanstvo, čast i ugled svakog pojedinca.