Proces selekcije kandidata u kompanijama može biti manje ili više složen, i da obuhvata neke od slijedećih aktivnosti:

1) Prikupljanje i skeniranje radnih biografija ili online prijava

U pristiglim biografijama ili online prijavama poslodavac traži ključne informacije koje se odnose na prethodno radno iskustvo, vještine i obrazovanje.

2) Telefonski intervju

Ukoliko na određeni konkurs stigne veliki broj prijava, poslodavac može odlučiti da prvo sprovede telefonske intervjue sa širim krugom kanididata kako bi provjerio da li posjeduju potrebne kvalifikacije da budu pozvani na razgovor. Takođe, to je i dobra prilika da kandidat dobije malo konkretnije informacije o poziciji i provjeri da li zaista želi da konkuriše na dato radno mesto.

3) Video intervju

Poslodavac može zatražiti od vas da snimite kratak video o sebi u kome ćete odgovoriti i na neka unaprijed pripremljena pitanja. Na ovaj način poslodavac može da vas vidi i čuje prije nego što se opredijeli da vas pozove na razgovor. Nemojte izbjegavati ovakvu formu ‘intervjuisanja’ jer to je i dobra prilika za vas da se predstavite u dobrom svijetlu. Ako imate tremu, zamolite prijatelje da vam u tome pomognu.

4) Intervju 1-na-1

Ovo je klasičan način vođenja razgovora sa kandidatima. Obično prvi razgovor imate sa osobom koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima i zadužena je za regrutovanje i selekciju kandidata. Ukoliko budete pozvani u drugi krug, imaćete vjerovatno priliku da razgovarate sa rukovodiocem koji je nadređen za dato radno mesto.

5) Panel intervju

Panel intervju podrazumijeva da uporedo vodite razgovor sa više ‘ispitivača’ koji vam naizmjenično postavljaju pitanja.

6) Kaskadni intervju

Kaskadni intervju se organizuje tako što imate seriju razgovora 1-na-1 sa različitim intervjuerima koji vam postavljaju različita pitanja. Cilj ovakvog načina intervjuisanja jeste da se postigne veća objektivnost od strane kompanije u ocjenjivanju kandidata za određenu poziciju.

7) Testiranje

Proces selekcije često podrazumijeva i različite vrste testiranja. U zavisnosti od zahtjeva pozicije, to mogu biti:

  • testovi znanja (npr. poznavanje računovodstvenih procedura, poznavanje stranog jezika…),
  • psihološki testovi (npr. test logičkog rezonovanja, test numeričkog rezonovanja, test razumijevanja mehaničkih odnosa, testovi ličnosti…),
  • manuelni testovi (koji simuliraju obavljanje manuelnih aktivnosti koje data pozicija uključuje – npr. rasklapanje i sklapanje neke mašine),
  • test vožnje.

8) Centar procene

Centar procjene predstavlja skup različitih vrsta tehnika procjene kandidata za određeno radno mesto. Da bi poslodavac stekao što bolji uvid u kompetencije kandidata, poželjno je da informacije prikupljene putem intervjua upotpuni uz pomoć drugih tehnika procjene. Budući da je ponašanje u radnim situacijama najbolji pokazatelj nečijih kompetencija, pored intervjua i testiranja centar procjene najčešće obuhvata i neke simulacije radnih situacija:

  • grupne vježbe (grupna diskusija, igranje uloga),
  • individualne vježbe (studija slučaja, in-tray vežba, vežba prezentovanja).

 

Podelite članak