EXCEL – Osnovni kurs

Datum:  21 – 22. januar 2019.

Cijena kursa po osobi: 120 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

 

IZ NAŠE PRAKSE

Ova obuka je namijenjena svima onima kod kojih je:

 • Utvrđen nezadovoljavajući nivo kompententnosti zaposlenih koji u svakodnevnom radu koriste Excel alat;
 • Postoje teškoće u sagledavanju rezultata u izvještajima;
 • Izrada izvještaja dugo traje;
 • Koriste se samo pojedine funkcionalnosti alata koji su instalirani na računarima...

Naš trener će  obučiti polaznike obuke na koji način kreirati pristupne baze za izvještaje i kako svesti kompleksne izvještaje na jednostavne izvještajne forme koje će biti dovoljno jasne i informativne. Simultanim primjerima („stari“ i „novi“ način) ukazaće na slabosti navika kojima trenutno rješavaju određene poslovne zadatke. Takođe, na konkretnim primjerima iz prakse u zajedničkom nastupu učesnicima će se pokazati koje faze je neophodno proći kako bi se došlo do izvještaja.

Trening traje dva dana u modulima po 4h dnevno.

CILJ TRENINGA

Koristi koje će se steći realizacijom projektnog zadatka

 • Povećanje stepena efikasnosti – praktičnom primjenom usvojenih vještina i alata kreiraju se atraktivni, namjenski i fleksibilni izvještaji prema unaprijed definsanim standardima;
 • Stvaranje okruženja  i sistema koji će biti sposoban da prepozna nedostatke iz postojećih izvještaja, formiranje novih procesa kako bi izvještavanje bilo pouzdano, atraktivno i informativno za korisnike;
 • Smanjenje „pritiska“ na kolege iz IT sektora kojem su izloženi zbog mnogobrojnih zahtjeva od strane zaposlenih, a koji su rezultat nepoznavanja adekvatnih načina koji omogućavaju da iste zadatke mogu izvršiti i sami.

 PROGRAM

Anatomija Excel-a;

 • Komande i Prečice u Excelu – Produktivnost u radu,
 • Dodatni alati (Prilagođavanje Ribona…),
 • Tipovi podataka,
 • Modifikacija sadržaja u ćeliji,
 • Rad sa imenovanim ćelijskim opsegom;

  Rad sa Formulama i Funkcijama;

 • Razumijevanje operacija sa formulama (operatori, argument,… ), Reference ćelije,
 • Formule za obradu teksta, datuma i vremena,
 • Formule za višeuslovno brojanje, sabiranje i ostale operacije,
 • Formule za pretraživanje vrijednosti,
 • Kreiranje Formula za finansijske obračune (Vremenska preferencija novca, obračun projekta…),
 • Tumačenje megaformula;
 • Validacija podataka u ćeliji – Data Validation;

22.januar 9-13h sa dvije kratke pauze od 10min

  Vizualizacija podataka;

 • Rad sa Grafikonima,
 • Uslovno formatiranje,
 • Upotreba “malih grafikona” – Sparklines,
 • Upotreba Slicer-a,
 • Upotreba Timeline-a;

 Pivot Tabele;

 • Pivot Tabelama,
 • Modifikacija sadržaja u Pivot Tabeli,
 • Analiza podataka u Pivot Tabeli;

Kako funkcioniše Dashboard izvještaj.

TRENER: Marko Simeunović

marko simeunovic-10Osnovne akademske studije, smjer Elektronika, telekomunikacije i računari, završava 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.46 i iste godine upisuje Specijalističke studije, smjer Računari, koje završava 2008. godine sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija, za uspjehe u školovanju je nagrađivan četiri puta od strane fakulteta  i jednom od strane Univerziteta.
Postdiplomske magistarske studije – smjer Računari, upisuje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom „Poboljšanja kod kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala“ odbranio je 4.12.2009. godine.
Doktorske studije završava u aprilu 2013. godine.

Podelite članak